25 Maggio 2024

Lignaggio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Il Dr. Nida Chenagtsang è un detentore del lignaggio, di questo lignaggio, come autorizzato da Khedrup Michötsang.

1 Medicine Buddha སངས་རྒྱས་སྨན་བླ། sangs rgyas sman bla
2 Padmasambava (8th century) གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས། gu ru pad ma ‘byung gnas
3 Yuthok, the Elder (8th century) གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། gyu thog yon tan mgon po
4 Dakini Palden Tringwa མཁའ་འགྲོ་མ་དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བ། mkha’ ‘gro ma dpal ldan phreng ba
5 Yuthok, the Younger (12th century) གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། gyu thog gsar ma yon tan mgon po
6 Sumtön Yeshe Zung (12th century) སུམ་སྟོན་ཡེ་ཤེེས་གཟུངས། sum ston ye shes gzungs
7 Zhönnu Yeshe (12th – 13th century) གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས། gzhon nu ye shes
8 Zhangtön Sangye Yeshe ཞང་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། zhang ston sangs rgyas ye shes
9 Khetsün Rinchen Dorje མཁས་བཙུན་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། mkhas btsun rin chen rdo rje
10 Drangti Ngödrup Gyatso བྲང་ཏི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། brang ti dngos grub rgya mtsho
11 Drangti Könchok Gyeltsen བྲང་ཏི་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། brang ti dkon mchog rgyal mtchan
12 Drangti Könchok Kyap (14th century) བྲང་ཏི་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། brang ti dkon mchog skyabs
13 Zülpu Rigzin Menmo Rinchen ཟུལ་ཕུ་རིག་འཛིན་སྨན་མོ་རིན་ཆེན། zul phu rig ‘dzin sman mo rin chen
14 Naljor Sonam Wangpo རྣལ་འབྱོར་བསོད་ནམས་དབང་པོ། rnal ‘byor bsod nams dbang po
15 Naljor Chenpo རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ། rnal ‘byor chen po
16 Ritrö Zhikpo རི་ཁྲོད་ཞིག་པོ། ri khrod zhig po
17 Zurkhar Nyamnyi Dorje (15th century) ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ། zur mkhar mnyam nyid rdo rje
18 Trakbön Könchok Zangpo དབྲག་དབོན་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ། dbrag dbon dkon mchog bzang po
19 Könchok Namkha Rinchen Pel དཀོན་མཆོག་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་དཔལ། dkon mchog nam mkha’ rin chen dpal
20 Lekden Dorje ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ། legs ldan rdo rje
21 Trashi Topgyel བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། bkra shis stobs rgyal
22 Jangdak Rigzin Ngakwang བྱང་བདག་རིག་འཛིན་ངག་དབང་། byang bdag rig ‘dzin ngag dbang
23 Zurchen Chöying Rangdröl ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། zur chen chos dbyings rang grol
24 Ngakwang Losang Gyatso ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ngag dbang blo bzang rgya mtsho
25 Losang Tsewang བློ་བཟང་ཚེ་དབང་། blo bzang tshe dbang
26 Künzang Drölchok ཀུན་བཟང་གྲོལ་མཆོག kun bzang grol mchog
27 Chöjor Gyeltso ཆོས་འབྱོར་རྒྱལ་མཚོ། chos ‘byor rgyal mtsho
28 Rigzin Zangpo རིག་འཛིན་བཟང་པོ། rig ‘dzin bzang po
29 Padma Sangngak Tenzin པད་མ་གསང་བངག་བསྟན་འཇིན། pad ma gsang bngag bstan ‘dzin
30 Chökyi Gyeltsen ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། chos kyi rgyal mtshan
31 Tutop Namgyel མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ། mthu stobs rnam rgyal
32 Tenzin Tutop བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྟོབས། bstan ‘dzin mthu stobs
33 Jampa Tenpel བྱམས་པ་བསྟན་འཕེལ། byams pa bstan ‘phel
34 Chökyi Senge ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ། chos kyi seng ge
35 Tachung Lama རྟ་ཆུང་བླ་མ། rta chung bla ma
36 Khenchen Troru Tsenam མཁན་ཆེན་ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ། mkhan chen khro ru tshe rnam
37 Khenpo Tsültrim Gyeltsen མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། mkhan po tshul khrims rgyal mtshan
38 Khedrup Michötsang (born 1929) མཁས་གྲུབ་མི་བསྐྱོད་ཚང་། mkhas grub mi bskyod tshang
39 Nida Chenagtsang (born 1971) ཉི་ཟླ་ལྕེ་ནག་ཚང་། nyi zla lce nag tshang

Fonti: Sorig Khang International Foundation – www.sorig.net

Translate »

You cannot copy content of this page